Försöker minnas vad det var jag just sa. Försöker förstå hur det lät och vilken bild av mig de skapar, talet och tystnaden, det sagda och det osagda, vad jag säger och vad jag inte säger, vilka delar av mig jag ger och vilka jag behåller för mig själv. Försöker få henne att förstå att jag har fler dimensioner än en, än den som verkar enkel och kanske egoistisk. För just nu kan jag inte säga allt, jag balanserar, siktar mot att göra rätt, säga rätt, berätta rätt del av min sanning för henne att höra just nu, för hennes skull. Inte för min.

Det gör mig rädd att inte veta vilka ord som hänger kvar, stannar kvar, ekar vidare, lämnar ett avtryck och hur de sedan bearbetas, filtreras genom hennes år och på så vis omvandlas, tolkas med de verktyg hon har så att hon förstår dem, orden, mina ord. Jag är så rädd att inte heller hon kan fråga “Vad menar du?” utan istället gör antagande på antagande tills en helt annan sanning vuxit fram. Det var inte så jag menade. Hade du bara frågat hade vi inte varit här nu, du där nu, jag kvar och du borta. Du hade kunnat förändra allt, men det gjorde du inte. Kunde inte?

//

Trying to remember what it was I just said. Trying to understand how it sounded and what image of me they create, the speech and the silence, the said and the unsaid, what I say and what I do not say, what parts of me I give and what I keep to myself. Trying to make her understand that I have more dimensions than this one, than the one that seems simple and perhaps egoistic. Because right now I can not say everything, I balance, aim to do right, say right, tell the right part of my truth for her to hear right now, for her sake. Not for mine.

It scares me not to know what words that keep ringing, that stay, that echo, that leave an imprint and how they are then processed, filtered through her years and thus transformed, interpreted with the tools she has so that she understands them, the words, my words. I am so scared that neither she can ask “What do you mean?” but instead makes assumption upon assumption until a completely different truth has emerged. That is not how I meant. If you only asked, we would not be here now, you there now, I here and you gone. You could have changed everything, but you did not. Could not?